Study Material

View All

Educational News

View All

Activities based lesson plan

When creating a lesson plan for activities-based teaching in mathematics, it’s important to incorporate hands-on…

कक्षा ६ को अनिवार्य विषयको विशिष्टिकरण तालिका

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको कक्षा ६ को विशिष्टिकरण तालिका डाउनलोड गर्न तलको लिङ्कमा क्लिक…

गणित शिक्षणमा शैक्षणिक बिधिहरुको प्रयोगको अबस्था

तिलक बहादुर खत्री, जाजरकोटलेखसारगणित शिक्षण लाई प्रभावकारी रुपमा शिक्षण गर्न शैक्षणिक बिधिहरुले शिक्षकहरुलाई सहयोग गर्दछन्…

कक्षा ३ को पाठ्यपुस्तक

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशन गरेको कक्षा ३ को गणित विषयको पाठ्यपुस्तक डाउनलाेड गर्न तलको लिङ्क…

Blogs

कक्षा ६ को अनिवार्य विषयको विशिष्टिकरण तालिका

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको कक्षा ६ को विशिष्टिकरण तालिका डाउनलोड गर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् ।

Read More

कक्षा ७ गणित पाठ्यपुस्तक

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशन गरेको कक्षा ७ को गणित विषयको पाठ्यपुस्तक डाउनलाेड गर्न तलको लिङ्क खोल्नुहाेला ।

Read More

कक्षा ५ को गणित विषयको पाठ्यपुस्तक

गणित पाठ्यपुस्तक कक्षा ४

कक्षा ९ र १० को विशिष्टिकरण तालिका नमूना प्रश्न सहित

कक्षा ३ को पाठ्यपुस्तक

Audio Books:

0
sincostan
sin-1cos-1tan-1πe
xyx3x2ex10x
y√x3√x√xlnlog
()1/x%n!
789+MS
456M+
123×M-
0.EXP÷MR
±RNDC=MC
Powered by Easy Math Learning Academy

Videos: